نرم افزار ارگانون
راهکار جدید نبراس برای شرکتهای فنی و مهندسی به بازار عرضه شد.
نسخه جدید سایت نبراس در راه است.


Nebras Workflow Manager Nebras Document Management System Nebras Organization Modeler
Nebras Document Management System Nebras Organization Modeler
Nebras Remote Office Be intercontinental.
Nebras Organization Modeler The most pragmatic professional tool
for modeling enterprise organization with UML.
Nebras Persistence Service Just keep concentrated on the core business. leave the rest to us.


سیستم‌های نبراس از دیدگاه کاربردی  

·    مدیریت فرایندها

·    معماری و مدیریت اطلاعات و ارتباطات سازمانی

·    بهبود معماری سازمان، مدیریت تغییر و حفظ دستاوردها

·    مدیریت استقرار

 

معرفی واحد صنایع و مدلسازی سازمان‌ها در شرکت نبراس انفورماتیک

 

محصولات گروه اول: مدیریت اسناد و سیستم‌های مکمل

 

·    سیستم مدیریت اسناد نبراس

·    سرویس امنیت مرکزی نبراس

·   سیستم مدیریت توزیع اسناد و درگاه‌های ارتباطی سازمان
نبراس

·    سیستم پشتیبانی از بایگانی فیزیکی نبراس

·    رابط‌های کاربری تحت وب نبراس

·   سیستم مرکزی اطلاعات اشخاص و ارتباطات سازمانی نبراس

·    دبیرخانه پیشرفته فنی- اداری- تجاری نبراس


محصولات گروه دوم: مدیریت جریان کار و فرایندها همراه با سیستم‌های مکمل

 

·    ابزار مدلسازی سازمان نبراس

·    سیستم مدیریت جریان کار نبراس

·    سیستم مانیتورینگ فرایندهای اداری نبراس

·   سیستم شبیه‌سازی فرایندهای اداری نبراس


نرم افزار ارگانون : راهکاری برای شرکت های فنی و مهندسی

.     مدیریت مستندات مناقصات و قراردادها

.     مدیریت بر استفاده همزمان گروه های مختلف از نقشه ها

.     مدیریت بر تولید، گردش و تصویب نقشه ها و حفظ سوابق ویرایشها

.     دبیرخانه الکترونیکی فنی مهندسی امکان پیگیری گردش نامه ها و مدارک

.     مدیریت مستندات CLAIM

.     ایجاد فضای کار مشترک بر روی مدارک و اسناد در یک سازمان یا در میان چند سازمان

.     امنیت اطلاعات با مدیریت دسترسی هاو حق اعمال تغییرها

.     ثبت و پیگیری نتایج جلسات

ÎÇäå
ãÍÕæáÇÊ ÔÑ˜Ê äÈÑÇÓ ÇäÝæÑãÇÊí˜
ÝÑã ÇÓÊÎÏÇã
ÏÚæÊ Èå åã˜ÇÑí
ãÔÇæÑå
ÊãÇÓ ÈÇ ãÇ
ÏæÑå åÇí ÂãæÒÔí äÈÑÇÓ
ÏæÑå åÇí ÏÑ ÍÇá ËÈÊ äÇã
 ÚÖæíÊ ÏÑ ÓíÓÊã ÇØáÇÚ ÑÓÇäí äÈÑÇÓ
æÑæÏ Èå ÓíÓÊã

 

ÊÛííÑ ÒÈÇä: